Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Temeljem članka 3. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/19-01/08; URBROJ: 380-01-19-1 od 30. rujna 2019. godine), prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.) te sukladno odredbama članka 105. stavka 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008. 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 37. stavcima 2., 3., 4., 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 21. kolovoza 2023. godine raspisuje

 

NATJEČAJ ZA UPIS NA PROGRAM STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJICE/UČITELJE I SURADNIKE/SURADNICE U NASTAVI

1. Pravo upisa na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje/učiteljice i suradnice/suradnike u nastavi (dalje u tekstu: Program) koji izvodi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: Sveučilište) imaju osobe koje su sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle preduvjete za zapošljavanje u ustanovama za strukovno obrazovanje, a imaju završeno najmanje srednje obrazovanje.

2. Pravo upisa na ovaj Program imaju i sve druge osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama.

3. Program se izvodi jednu akademsku godinu na daljinu, a završetkom se stječu pedagoške kompetencije koje su potrebne za rad u srednjoj strukovnoj školi (najmanje 60 ECTS-a).

4. Prilikom prijave na natječaj za Program potrebno je dostaviti:

  • ispunjenu prijavnicu
  • ovjerenu presliku diplome/svjedodžbe ili rješenje o priznavanju istovrijednosti strane diplome/svjedodžbe
  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države 
  • fotografiju veličine 4 x 6 cm
  • osobe zaposlene u školi: potvrdu o zaposlenju u školi
  • strane državljanke/strani državljani: potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika na razini B2

Prijave se podnose poštom preporučeno na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
Za Program stjecanja pedagoških kompetencija
52100 Pula

5. Natječaj za upis na Program traje zaključno do 18. rujna 2023.  

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o upisu bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta 26. rujna 2023.  

6. Da bi se Program provodio, minimalan broj upisanih polaznika i polaznica je 18.

7. Troškovi obrazovanja na Programu iznose 1.130,00 eura po polaznici/polazniku.

Ako troškove osoba koja upisuje Program, moguće je plaćanje u dvije (2) rate uz ispunjavanje zahtjeva za obročnu otplatu.

U slučaju da troškove snosi pravna osoba (npr. institucija u kojoj je osoba zaposlena), iznos se uplaćuje jednokratno. 

8. Informacije o upisima i početku nastave na Programu bit će objavljene na stranici https://www.unipu.hr/obrazovanje/cjelozivotno_obrazovanje/program_stjecanja_pedagoskih_kompetencija_za_strukovne_ucitelje_i_suradnike_u_nastavi/obavijesti ) 26. rujna 2023., a upis na Program i početak nastave predviđen je za 3. listopada 2023. u 16.00 sati.

9. Ostale informacije mogu se dobiti putem e-pošte: ured-co@unipu.hr i marlena.plavsic@unipu.hr; na tel.: 052/377-056 i na stranici https://www.unipu.hr/obrazovanje/cjelozivotno_obrazovanje/program_stjecanja_pedagoskih_kompetencija_za_strukovne_ucitelje_i_suradnike_u_nastavi

 

Prilozi:

Popis obavijesti