Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.) te sukladno odredbama članka 105. stavka 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008. 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 37. stavcima 2., 3., 4., 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u Puli dana 22. kolovoza 2022. godine raspisuje

Natječaj za upis na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učiteljice/učitelje i suradnike/suradnice u nastavi

1. Pravo upisa na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje/učiteljice i suradnice/suradnike u nastavi (dalje u tekstu: Program) koji izvodi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: Sveučilište) imaju osobe koje su sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle preduvjete za zapošljavanje u ustanovama za strukovno obrazovanje, a imaju završeno najmanje srednje obrazovanje.

2. Pravo upisa na ovaj Program imaju i sve druge osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama.

3. Program se izvodi jednu akademsku godinu na daljinu, a završetkom se stječu pedagoške kompetencije koje su potrebne za rad u srednjoj strukovnoj školi (najmanje 60 ECTS-a).

4. Prilikom prijave na natječaj za Program potrebno je dostaviti:

  • ispunjenu prijavnicu 
  • ovjerenu presliku diplome/svjedodžbe ili rješenje o priznavanju istovrijednosti strane diplome/svjedodžbe
  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države  
  • fotografiju veličine 4 x 6 cm 
  • osobe zaposlene u školi: potvrdu o zaposlenju u školi 
  • strane državljanke/strani državljani: potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika na razini B2 

Prijave se podnose poštom preporučeno na adresu:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
Za Program stjecanja pedagoških kompetencija
52100 Pula

5. Natječaj za upis na Program traje zaključno do 19. rujna 2022. godine. 
Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o upisu bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta 26. rujna 2022. godine. 

6. Maksimalan broj upisnih je 50. Prednost pri upisu imaju osobe koje su već zaposlene u školi, o čemu su dužne dostaviti potvrdu.

7. Troškovi obrazovanja na Programu iznose 8.500,00 kuna. 
Ako troškove osoba koja upisuje Program, moguće je plaćanje u dvije (2) rate uz ispunjavanje zahtjeva za obročnu otplatu. 
U slučaju da troškove snosi pravna osoba (npr. institucija u kojoj je osoba zaposlena), iznos se uplaćuje jednokratno.  

8. Informacije o upisima i početku nastave na Programu bit će objavljene na mrežnim stranicama Sveučilišta (https://www.unipu.hr/ckuo/aktivnosti_centra) dana 26. rujna 2022., a upis na Program i početak nastave predviđen je za 4. listopada 2022. u 16.00 sati.

9. Sve ostale informacije mogu se dobiti putem e-pošte: ured-ps-co@unipu.hr i marlena.plavsic@unipu.hr; na tel.: 052/377-056 ili na mrežnim stranicama Sveučilišta https://www.unipu.hr/ckuo/aktivnosti_centra.

Prilozi:

Popis obavijesti