Dana 15. svibnja 2019. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za studente za akademsku godinu 2019/2020. Ured za partnerstvo i projekte zaprimio je dvadeset i osam prijava. Formalnu i kvalitativnu procjenu prijava provelo je Povjerenstvo imenovano Odlukom Rektora, KLASA: 605-01/19-01/34 i URBROJ: 380-01-01-19-31.

Bodovna lista temeljena je na sljedeći način: maksimalno 50 bodova za akademski uspjeh i maksimalno 20 bodova za ocjenu pisma motivacije. Temeljem pregledanih prijava utvrđena je sljedeća lista studenata koji će sukladno odobrenim sredstvima odlaziti na međunarodnu mobilnost počevši od prvog kandidata na listi. U ovom trenutku svim studentima se odobrava mobilnost u trajanju od jednog semestra.

Svi kandidati mogu pogledati detaljnu bodovnu listu i/ili zatražiti dodatne informacije u Uredu za partnerstvo i projekte.

Rad povjerenstva nadziran je od strane Ureda za partnerstvo i projekte.

Rr.br.

Ime

Prezime

Ukupno

1.

Danijela

Grubišić

67

2.

Matea

Dujmović

63

3.

Valentina

Božac

59,5

4.

Rahela

Baković

57

5.

Karolina

Matjašec

57

6.

Josipa

Bišof

55

7.

Tedi

Lemić

55

8.

Romina

Popović

55

9.

Domagoj

Dobrila

55

10.

Ingrid

Blašković

52

11.

Matteo

Putigna

51

12.

Anđelo Matej

Šarić

51

13.

Glorija

Mrazović

50,5

14.

Ivana 

Škoro

50,5

15.

Lorena

Gobin

50

16.

Luka

Lušetić

49,5

17.

Ivana 

Klasnić

48,5

18.

Mihael 

Stojanović

48

19.

Branka

Ivanišević

47,5

20.

Ozana

Pinter

47

21.

Jakov

Cipurić

47

22.

Mara

Kadija

46,5

23.

Matej 

Adrić

46

24.

Domagoj

Papoči

44,5

25.

Ena

Memić

44

26.

Laura

Čuljak

42,5

27.

Noel

Černeka

39

28.

Deni

Havić

38,5

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti