Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:

  • za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika – 1 izvrštelj;
  • za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – 1 izvrštelj;
  • za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing – 1 izvrštelj;

 

2. Filozofski fakultet:

  • za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora, iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis;
  2. presliku diplome i prijepis ocjena sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);
  3. opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
  4. popis objavljenih znanstvenih i  stručnih radova i priložiti relevantne radove;
  5. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
  6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti