Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III vrste –  pomoćni knjižničar, na određeno vrijeme do godine dana u punom radnom vremenu u Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli – jedan izvršitelj;

Uvjeti:

srednja stručna sprema knjižničarskog ili sličnog usmjerenja, položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara, poznavanje rada na računalu (MS Office), poznavanje računalnog knjižničnog programa (Crolist), 6 mjeseci radnog staža u struci.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  1. domovnicu (presliku);
  2. životopis; 
  3. presliku odgovarajuće svjedodžbe;
  4. potvrdu o položenom ispitu za pomoćnog knjižničara;

e)   dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

 Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni razgovor i testiranje.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 danaod dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaj kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Popis obavijesti