Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje sljedeći Natječaj:

 

 

 

 1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”: 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjestoredovitog profesora-prvi izbor, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana financije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjestoizvanrednog profesora,  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana trgovina i turizam na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

 1. Filozofski fakultet:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje arheologija za predmet “Teorijska arheologija” na Odsjeku za arheologiju;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje arheologija za predmet “Obrada prapovijesnih nalaza” na Odsjeku za arheologiju;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta ili poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje arheologija za predmet “Uvod u srednjovjekovnu i novovjekovnu arheologiju” na Odsjeku za arheologiju;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje arheologija za predmet “Uvod u arheometriju” na Odsjeku za arheologiju;

 

 1. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje psihologija, 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grana inkluzivna edukacija i rehabiliacija;

 

 1. Odjel za prirodne i zdravstvene studije:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana fiziologija - na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu.- (dopunski rad sukladno članku 61. stavak 2. Zakona o radu.)
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana imunologija - na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru;

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 1. životopis;
 2. presliku diplome, prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja); 
 3. presliku diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja);
 4. opis umjetničke, znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
 5. popis objavljenih umjetničkih, znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;
 6. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 7. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Prijava s dokumentacijom dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku.

 

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 danaod dana objave u Narodnim novinama.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj" uz navođenje radnog mjesta.     

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti