Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 33 mjeseci, u punom radnom vremenu, a radno mjesto je financirano iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, projekt – Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Opis radnog mjesta:

Projektni administrator/ica bit će zadužen/a za administriranje projekta, projektno izvješćivanje (izradu izvješća o napretku projekta s popratnim prilozima, pripremu Zahtjeva za nadoknadom sredstava i drugih izvještaja projekata u skladu s preuzetim Ugovornim obvezama po projektu), vođenje i arhiviranje projektne dokumentacije, komunikaciju s projektnim partnerima, PT1 i PT2, te za administrativnu podršku projektnom timu Sveučilišta. Projektni asistent/ica će sudjelovati u organizaciji rada radnih grupa i organizaciji putovanja.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (Microsoft Office), jedna (1) godina radnog iskustva u provedbi projekata financiranih iz EU fondova

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

1. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku,

2. životopis na hrvatskom jeziku,

3. domovnicu,

4. diploma/e,

5. dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

6. dokaz o poznavanju engleskog.

Sva dokumentacija se uz papirnatu verziju dostavlja i na elektroničkom mediju – CD-u.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), potrebno je dostaviti na adresu: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 
Tajništvo Rektorata
Zagrebačka 30
52100 Pula

s  naznakom "Za natječaj za administratora projekta Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli".

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Popis obavijesti