Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1.    Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana primijenjene psihologije na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

2.    Muzička akademija:  

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje za kolegije Klasična harmonika i Komorna glazba, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu).
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – dirigiranje za kolegije Harmonikaški orkestar, Sviranje partitura, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – pjevanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz interdisciplinarnog područja umjetnosti (glazbena umjetnost), interdisciplinarno umjetničko polje, za kolegij: Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe.

3.    Medicinski fakultet:  

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu).
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana neuroznanost na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u svrhu zapošljavanja znanstvenika - povratnika.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana radiologija.

4.    Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“:  

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za potrebe Katedre za poduzetništvo na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, za potrebe Katedre za marketing na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

5.    Filozofski fakultet:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana sinologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

6.    Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija.
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija. 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija (s nastavom na talijanskom jeziku). 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija (s nastavom na talijanskom jeziku). 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija.

7.    Odjel za tehničke studij: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana procesno energetsko strojarstvo.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja tehničkih znanosti, polje: strojarstvo, grana: opće strojarstvo (konstrukcije) na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (10% od punog radnog vremena 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje  višeg predavača iz područja tehničkih znanosti, polje: strojarstvo grana: opće strojarstvo (konstrukcije),
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje  višeg predavača iz područja tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika grana: telekomunikacije i informatika,
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje  asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje: strojarstvo, grana: procesno energetsko strojarstvo,
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje  asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje: brodogradnja, grana: tehnologija gradnje i održavanje plovnih objekata i pučinska tehnologija i
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje  asistenta iz područja tehničkih znanosti, grana: elektrotehnika, polje: telekomunikacije i informatika. 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje  asistenta iz područja tehničkih znanosti, grana: elektrotehnika, polje: telekomunikacije i informatika. 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
a) životopis;
b) preslik odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 
c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja);
d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
f) presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
h) motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti