Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1.    Filozofski fakultet: 

 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika – talijanistika, jezikoslovlje na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2.    Medicinski fakultet:  

 •      za izbor dvadeset izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti.

3.    Odjel za prirodne i zdravstvene studije:  

 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje pravo za izvođenje kolegija Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo. 

4.    Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: 

 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz interdisciplinarnog područja znanost (8.), polja: 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti, 5.04.02 informacijski sustavi i informatologija i 5.07. pedagogija, 5.07.01 opća pedagogija na  neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz umjetničkog područja, polje likovna umjetnost, grana likovna pedagogija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

5.    Odjel za tehničke studij: 

 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana proizvodno strojarstvo.

6.    Fakultet informatike: 

 •      za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

7.    Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“:  

 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 •      za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog  profesora u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
a) životopis;
b) presliku odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 
c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja);
d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
f) presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
h) motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Popis obavijesti