NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1.    Za izbor jednog zaposlenika na položaj III vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica-Tehnički suradnik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za izdavačku djelatnost;
Uvjeti: 

  • SSS elektrotehničkog, strojarskog, informacijskog ili društvenog  smjera, 6 mjeseci radnog staža u struci, poznavanje engleskog jezika, izvrsno poznavanje rada na PC-u i softwerima na grafičkim pripremama i dizajnu (Adobe, Ilustrator, InDesign, Fotoshop i dr.);


2.    Za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I vrste – stručni suradnik za međunarodne projekte i programe na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za partnerstvo i projekte;
Uvjeti: 

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci, aktivno znanje engleskog jezika i još jednog svjetskog jezika;


3.    Za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I vrste – stručni suradnik za strateško planiranje i osiguranje kvalitete na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) u Uredu za strateško planiranje i osiguranje kvalitete; 
Uvjeti: 

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci, aktivno znanje engleskog jezika;


4.    Za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci, znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računalu;


5.    Za izbor jednog zaposlenika na položaj I vrste – voditelj ureda (voditelj odjeljka) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za studente i obrazovne programe. 
Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja, 3 godine radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu;

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
     životopis;
     presliku odgovarajuće svjedodžbe/diplome;
     domovnicu (presliku);
     dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).
     motivacijsko pismo.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmena provjera znanja iz područja visokog obrazovanja i engleskog jezika (za kandidate pod točkama 1., 2., 3. i 4.) i intervju.
Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaj kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti