Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1. Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (za kolegije talijanskog jezika i kulture te prevođenja);
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (za kolegije engleskog jezik i kultura prevođenja).

2. Odjel za tehničke studije u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavač ili viši predavač iz područja tehničkih znanosti, polje: strojarstvo ili elektrotehnika
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana proizvodno strojarstvo.

3. Filozofski fakultet u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja).

4. Fakultet informatike u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti za kolegij Napredni algoritmi i strukture podataka.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika.

5. Fakultet ekonomija i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija.

6. Medicinski fakultet u Puli

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% od punog radnog vremena) na projektu „Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima“ BIA Separations d.o.o. – Ajedovščina, Slovenija.

7. Muzička akademija u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija ili iz humanističkog područja, polje znanost o umjetnosti, grana teorija glazbene umjetnosti, za teorijske predmete na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% od punog radnog vremena).
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe za kolegije Metodika nastave harmonike i Pedagoška praksa nastave harmonike.


Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
a) životopis;
b) preslik odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;
c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja);
d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
f) presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
h) motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
S pristupnicima na natječaj pod točkom 1. obavit će usmeni razgovor (intervju)
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s naznakom "za natječaj".
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti