Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

 1. Filozofski fakultet u Puli: 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika (standardni hrvatski jezik) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 1. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli: 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti,polje filologija, grana anglistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta);
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija (s nastavom na talijanskom jeziku).
 1. Fakultet ekonomija i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli: 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, grana organizacija i menadžment na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, grana kvantitativna ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, grana opća ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta ili poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na Katedri za menadžment na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 1. Fakultet informatike u Puli: 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;

c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja);

d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

f) presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

h) motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja. 

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli


 

 

Popis obavijesti