Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Muzička akademija u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. na kolegiju Orkestar – jedan izvršitelj/ica. 

Za demonstratora može biti imenovan redoviti student Muzičke akademije u Puli ako ispunjava sljedeće uvjete:  

  • da je student završne godine preddiplomskog studija ili prve godine diplomskog studija; 
  • da je redovito upisan na studij odsjeka za kojeg se traži demonstrator 
  • da je ostvario ukupan prosjek ocjena 3,5 tijekom studija, a iz kolegija na koji se bira ukupno 4,5 
  • da je tijekom studiranja pokazivao interes za kolegij/područje na koji se prijavljuje te stekao nužne kompetencije za izvršavanje obveza studenta demonstratora. 

Studenti koji ispunjavaju uvjete, a zainteresirani su za obavljanje poslova demonstratora pozivaju se da najkasnije do 25. veljače 2020. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu, (www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home ) na adresu elektronske pošte: mapu-ured@unipu.hr  s naznakom Javni poziv – demonstratura.  

Predviđena cijena sata: 26,00 kn

Potreban broj studenata: 1 (jedan student/ica za kolegij Orkestar). 

Period rada: ljetni semestar akademske godine 2019./2020.  

Nakon provedenog postupka s odabranim studentom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla. 

Popis obavijesti