Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

  1. Muzička akademija u Puli: 
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz umjetničkog područja,polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje,  za kolegij Komorna glazba, korepeticija,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – pjevanje za kolegij Solo pjevanje. 
  1. Fakultet informatike u Puli: 
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 

c) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

d) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

e) presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijava s dokumentacijom dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja. 

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti