Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II vrste  – viši stručni referent  u Uredu za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od najmanje tri (3) godine društvenog usmjerenja, poznavanje rada na računalu, jedna (1) godina radnog staža u struci.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  1. životopis; 
  2. presliku domovnice;
  3. presliku odgovarajuće diplome;
  4. dokaz o radnom stažu u struci
  5. motivacijsko pismo.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. 

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja. 

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 

Popis obavijesti