Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u  znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis;
  2. presliku odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 
  3. opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
  4. popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
  5. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
  6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. 

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra¬nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja. 

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Pula 

Popis obavijesti