Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Ponovljeni natječaj za izbor zaposlenika na položaj I vrste – Voditelj odjeljka - Ureda za nabavu i održavanje na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za nabavu i održavanje – jedan izvršitelj uz probni rad od šest (6) mjeseci – zamjena za rodiljni dopust.

Uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili tehničkog usmjerenja, 3 godine radnog staža u struci, certifikat u području javne nabave, poznavanje rada na računalu;

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. životopis;
  2. presliku odgovarajuće diplome;
  3. domovnicu (presliku);
  4. dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.);
  5. certifikat u području javne nabave;
  6. motivacijsko pismo.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. 

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Poželjno je iskustvo u nabavi, osobito u postupcima javne nabave (osobe s certifikatom navode postupke javne nabave koje su provele, a osobe bez važećeg certifikata navode postupke javne nabave u kojima su sudjelovale).

Ukoliko se na ponovljeni natječaj ne javi pristupnik koji odgovara uvjetima raspisanog natječaja, po istom se može izabrati pristupnik koji ne posjeduje važeći certifikat iz javne nabave uz uvjet da je isti dužan steći u roku od šest mjeseci od potpisivanja ugovora. Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja. 

Prijave sa prilozima podnose se na e-mail adresu: lpericin@unipu.hr ili mmarkov@unipu.hr  s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 

Popis obavijesti