Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto

  • za izbor jednog zaposlenika  na radno mjesto II vrste – viši stručni referent za potrebe rada na projektu  „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij Znanost o moru, poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

  1. Motivacijsko pismo na hrvatskom
  2. Životopis na hrvatskom
  3. Presliku domovnice
  4. Presliku diplome preddiplomskog sveučilišnog studija i dodatka diplome (Supplement)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Odjel zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), potrebno je dostaviti na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Služba za pravne i kadrovske poslove, Zagrebačka 30, 52100 Pula s  naznakom "za natječaj".

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti