Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor:

 1. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:
 • jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta ili poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika,  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika;
 • jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filozofija;
 • jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje povijest (nastava na hrvatskom i na talijanskom jeziku);
 • jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija.

 

 1. Muzička akademija u Puli:
 • jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija ili područja humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teorija glazbene umjetnosti – za teorijske predmete

 

 1. Filozofski fakultet u Puli:
 • jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija,  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odsjeku za azijske jezike
 • jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odsjeku za azijske jezike
 • jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti, grana metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti na Odsjeku za povijest;
 • jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Odsjeku za povijest;
 • jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije (za korejski jezik) 
 • jednog nastavnika u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija
 • jednog suradnika u  naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija
 • jednog nastavnika u  naslovno nastavno zvanje viši predavač iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, za kolegij Uvod u arheometriju
 • jednog nastavnika u  naslovno nastavno zvanje predavača iz područja humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti za kolegij Zaštita arheoloških spomenika

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;

c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja);

d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

f) presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

h) motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijava s dokumentacijom dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli


 

 

 

Popis obavijesti