Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

  1. Za izbor zaposlenika na radno mjesto I vrste – diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu – jedan izvršitelj uz probni rad od šest (6) mjeseci;

Uvjeti:  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij knjižnjičarskog usmjerenja ili drugog usmjerenja uz obvezu završetka  dopunskog studija knjižničarstva, položen  stručni ispit za diplomiranog knjižničara, godina radnog staža u struci,  poznavanje računalnog knjižničnoga programa Crolist, poznavanje rada na računalu MS Office, poznavanje jednog stranog jezika.

  1. Za izbor zaposlenika na radno mjesto II vrste – ostala radna mjesta II. vrste – domar/čuvar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu - jedan izvršitelj uz probni rad od tri (3) mjeseca;

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili SSS tehničkog usmjerenja, položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja, 1 godina radnog staža u struci,

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis;
  • presliku odgovarajuće svjedodžbe/diplome;
  • domovnicu (presliku);
  • dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.);
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara (za pristupnike pod točkom 1.);
  • dokaz o položenom ispita za rukovatelja centralnog grijanja (za pristupnike pod točkom 2.)
  • motivacijsko pismo.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti intervju te za pristupnike pod točkom 1. obavit će se i usmena provjera znanja iz područja knjižničarstva.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti