Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor:

  1. Muzička akademija u Puli:
  • jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje) - Klavir
  • jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija ili područja humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teorija glazbene umjetnosti – za teorijske predmete
  1. Fakultet informatike u Puli:
  • dva  suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (za kolegije Kriptografija i Statistika) 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik odgovarajuće diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;

c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja);

d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

f) presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

h) motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijava s dokumentacijom dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku (na CD-u).

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti