Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto administrator/ica projekta za projekte pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na projektu. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 26 mjeseci, u punom radnom vremenu.

Radno mjesto je financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., projekt – "Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta"

Opis radnog mjesta:

Administrator/ica projekta bit će zadužen/a za administriranje projekta, projektno izvješćivanje (izradu izvješća o napretku projekta s popratnim prilozima, pripremu Zahtjeva za nadoknadom sredstava i drugih izvještaja projekata u skladu s preuzetim Ugovornim obvezama po projektu), vođenje i arhiviranje projektne dokumentacije, komunikaciju s projektnim partnerima, PT1 i PT2, te za administrativnu podršku projektnom timu Sveučilišta.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društveno – humanističkog usmjerenja, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (Microsoft Office), jedna (1) godina radnog iskustva u provedbi projekata financiranih iz EU fondova

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

1. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku,

2. životopis na hrvatskom jeziku,

3. domovnicu,

4. diploma/e,

5. dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

6. dokaz o poznavanju engleskog.

Sva dokumentacija se uz papirnatu verziju dostavlja i na elektroničkom mediju – CD-u.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), potrebno je dostaviti na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,

Tajništvo Rektorata

Zagrebačka 30

52100 Pula

s  naznakom "Za natječaj za administratora projekta Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta ".

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Popis obavijesti