Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

  • za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta) – 1 izvršitelj uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu.

  • za izbor na položaj II. vrste – voditelj ispostave – viši referent u računovodstvu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomskog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
a) životopis;
b) preslik odgovarajuće diplome;
c) domovnicu (preslik)
d) dokaz o radnom stažu u struci
e) motivacijsko pismo

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra¬nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.
Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
S pristupnicima koji u najboljoj mjeri udovoljavaju uvjetima natječaja, obavit će se usmeni razgovor.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj" uz navođenje radnog mjesta.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti