Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

 1. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“:
 • za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 1. Odjel za prirodne i zdravstvene studije:
 • za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti;
 1. Odjel za tehničke studije:
 • za izbor tri izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili strojarstvo;
 1. Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:
 • za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje lektora, iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika;
 1. Fakultet ze odgojne i obrazovne znanosti:
 • za izbor jednog izvršitelja u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 1.  Medicinski fakultet:
 • za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija;
 1. Muzička akademija:
 • za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje) za kolegij Klavir na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (dirigiranje) za kolegij Dirigiranje na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (pjevanje) za kolegije Osnove vokalne tehnike i Komorna glazba na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 1. Filozofski fakultet:
 • za izbor jednog izvršitelja u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora, iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika za kolegije talijanskog jezika na Odsjeku za talijanistiku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 1. životopis;
 2. presliku odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbor u suradnička zvanja);
 3. presliku diplome o završenom doktoratu znanosti;
 4. opis dosadašnje umjetničke, znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
 5. popis objavljenih  umjetničkih, znanstvenih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
 6. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
 7. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijava s dokumentacijom podnosi se u pisanom i digitalnom obliku tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti