Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za međunarodnu suradnju i mobilnost u Uredu za partnerstvo i projekte,  na određeno vrijeme od jedne (1) godine, s punim radnim vremenom– 1 izvršitelj uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, poznavanje rada visokog školstva, aktivno poznavanje engleskog jezika i još jednog svjetskog jezika, 1 godina radnog staža u struci.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

a) životopis;

b) preslik odgovarajuće diplome;

c) domovnicu (preslik)

d) dokaz o radnom stažu u struci

e) motivacijsko pismo

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja:

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S pristupnicima koji u najboljoj mjeri udovoljavaju uvjetima natječaja, obavit će se usmeni razgovor.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj" uz navođenje radnog mjesta.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti