Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na projektu "Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)" (HRZZ IP-01-2018-5394) pri Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, na određeno vrijeme do 6 mjeseci u punom radnom vremenu. 

Uvjeti: završen sveučilišni poslijediplomski doktorski studij povijesti.
Prednost: iskustvo u istraživanju ekonomske i društvene povijesti Hrvatske u socijalističkoj Jugoslaviji.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis;
  2. preslik diplome poslijediplomskog doktorskog studija;
  3. preslik dopunske isprave (supplement) poslijediplomskog doktorskog studija;
  4. opis dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti;
  5. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
  6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

Prijava s dokumentacijom dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja. 

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom "za natječaj". O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Popis obavijesti