Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj 

Fakultet za interdisciplinarne, kulturološke i talijanske studije

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz interdisciplinarnog područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Filozofski fakultet

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor (prvi izbor) iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne stalno zaposlene djelatnice, u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (za književne kolegije);
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (za jezične kolegije).

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana pedagogija ranog i predškolskog odgoja, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor)  iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Tehnički fakultet

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra i grana matematička analiza na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo.
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, računarstvo ili strojarstvo.

Fakultet informatike

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora  iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Muzička akademija

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje – Klavir), na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne stalno zaposlene djelatnice, u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje, Klavir obligat).

Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis;
 2. preslik odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 
 3. prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja);
 4. opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
 5. popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
 6. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 7. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
 8. motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. 

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra¬nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijava s dokumentacijom dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja. 

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti