Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

 • za izbor jednog izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste – Stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu.
 

 • za izbor jednog izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste – Stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu.
 

 • za izbor jednog izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste –  Stručni suradnik za znanstvene projekte i programe u Uredu za istraživanje, umjetnost i projekte,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja).

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, aktivno poznavanje engleskog jezika i još jednog svjetskog jezika, 1 godina radnog staža u struci,
 

 • za izbor jednog izvršitelja/ice na položaj I. vrste – Voditelj Odjeljka - Ureda za potporu tijelima upravljanja i studentska pitanja na Rektoratu,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja).

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog usmjerenja, 5 godina radnog staža u struci, poznavanje rada na PC-u.
 

 • za izbor jednog izvršitelja/ice na radno mjesto III. vrste – Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (administrativni tajnik) na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do povratka stalne zaposlenice s dugotrajnog bolovanja).

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili SSS društvenog ili humanističkog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci.
 

 • za izbor jednog izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste – viši knjižničar, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Sveučilišnoj knjižnici u Puli.

Uvjeti: završen preddiplomski diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij knjižničarskog usmjerenja ili drugog usmjerenja uz obvezu završetka dopunskog studija knjižničarstva, položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, stečeno zvanje višeg knjižničara ili knjižničarskog savjetnika, 1 godina radnog staža u struci na knjižničarskim poslovima, poznavanje računalnog knjižničnog programa, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog stranog jezika

 

 • za izbor jednog izvršitelja/ice na radno mjesto II vrste – knjižničar, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Sveučilišnoj knjižnici u Puli.

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij knjižničarskog usmjerenja ili drugog usmjerenja, položen stručni ispit za knjižničara, 1 godina radnog staža u struci, poznavanje računalnog knjižničnog programa, poznavanje rada na računalu (MS Office), poznavanje jednog stranog jezika.

 

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 • životopis;
 • presliku odgovarajuće svjedodžbe/diplome;
 • domovnicu (presliku);
 • dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.);
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate pod točkama 6. i 7.)
 • motivacijsko pismo;

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmena provjera znanja iz područja visokog obrazovanja i intervju a za pristupnike pod točkom 2. i provjera znanja iz talijanskog jezika.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti