Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30,  raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto administrator/ica projekta, radno mjesto I. vrste, za projekt KLIK Pula-Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula (Šifra projekta UP:03.3.1.05.005) koji se provodi  pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli kao partner projekta.  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u punom radnom vremenu od 32 mjeseca odnosno najduže do 27.12.2023.

Radno mjesto je financirano iz  Projekta KLIK Pula financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020..

Opis radnog mjesta:

Administrator/ica projekta bit će zadužen/a za: administrativne poslove na projektu koji obuhvaćaju prikupljanje i izradu dokumentacije potrebne za izvještavanje o radu tima Sveučilišta Jurja Dobrile kao partnera projekta, dostavu dokumentacije nositelju projekta, koordinaciju administrativnog dijela provedbe aktivnosti. vođenje i arhiviranje dukumentacije sukladno pravilima provedbe projekta i osiguranju revizorskog traga.

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij, društvenog smjera, polja ekonomije, poznavanje engleskog jezika,  poznavanje rada na računalu (Microsoft Office), radno iskustvo u provedbi projekata financiranih iz EU fondova.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

1. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku

2. životopis na hrvatskom jeziku

3. domovnicu,

4. diploma/e,

5. dokaz o poznavanju engleskog jezika (pisana izjava kandidata ovjerena kod javnog bilježnika)

6. poznavanje  rada na računalu (pisana izjava kandidata ovjerena kod javnog bilježnika)

Sva dokumentacija se uz papirnatu verziju dostavlja i na elektroničkom mediju –CU-u.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja natječaja na web stranicama Zavoda za zapošljavanje.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), potrebno je osobno ili poštom dostaviti na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,

Služba za pravne i kadrovske poslove

Zagrebačka 30

52100 Pula

s  naznakom "za natječaj".

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rektor

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

 

 

Popis obavijesti