Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – voditelj Ureda rektora, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (do povratka privremeno nenazočne zaposlenice).

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog ili pravnog usmjerenja, tri (3) godine radnog staža, aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na PC-u.

Pored naprijed navedenih uvjeta, poželjne su i sljedeće vještine:

  • Sposobnost učinkovite komunikacije, pismeno i usmeno.
  • Sposobnost uspostavljanja i održavanja učinkovitih radnih odnosa sa zaposlenicima na svim razinama. Predanost i sposobnost upravljanja procesima s ciljem unapređenja raznolikosti i uključenosti. Napredne pisane, verbalne i profesionalne međuljudske vještine. Suradnik, timski igrač fokusiran prema kreativnom rješavanju problema.
  • Sposobnost prilagodbe u dinamičnom i izazovnom akademskom okruženju.
  • Radno mjesto u Uredu rektora osigurat će visoku razinu profesionalne, stručne i organizirane operativne podrške kroz provođenje Sveučilišnih politika i strateških smjernica, podršku rektoru u pripremi, organizaciji i provođenju obveza rektora u skladu s Statutom i Razvojnim strategijama Sveučilišta.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis;
  • presliku odgovarajuće diplome;
  • domovnicu (presliku);
  • dokaz o radnom iskustvu i radnom stažu – presliku radne knjižice odnosno presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazama podataka Zavoda u vrijeme podnošenja prijave na natječaj;
  • motivacijsko pismo (detaljno obrazloženje pristupnika o razlozima javljanja na natječaj i očekivanja u svezi s radnog mjesta na koje se prijavljuju, minimalno jedna kartica – 1500 znakova)

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja:

Za pristupnike prijavljene na natječaj, radi provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta može se provesti razgovor (intervju) i/ili testiranje – pisana provjera znanja. U slučaju provedbe navedenih provjera razgovorom (intervjuom) i/ili testiranjem – pisanom provjerom znanja kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: ured@unipu.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti