Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje

NATJEČAJ
za prijem na radno mjesto 

  • jednog zaposlenika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za razdoblje najkasnije do 17. siječnja 2023. za potrebe realizacije projektnih aktivnosti projekta KK.01.2.1.02.: "SUNSAFE IOT" na Fakultetu informatike  pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Opis radnog mjesta:

  • Imenovani/a zaposlenik/ica bit će zadužen/a za: vođenje operativnog i znanstvenog dijela projekta tijekom eksperimentalne i industrijske faze istraživanja te vršenje koordinacije rada prema partnerima projekta.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo ili elektrotehnika ili iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu te programskih jezika Java ili Kotlin.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici: 

  1. Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku;
  2. Životopis na hrvatskom i engleskom jeziku;
  3. Presliku domovnice;
  4. Presliku odgovarajuće diplome; 
  5. Potvrdu o doktoratu znanosti;

Sva dokumentacija se uz papirnatu verziju dostavlja i na elektroničkom mediju – CD-u.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja natječaja na web stranicama Zavoda za zapošljavanje. 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), potrebno je osobno ili poštom dostaviti na adresu: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 
Služba za pravne i kadrovske poslove
Zagrebačka 30
52100 Pula

s  naznakom "za natječaj".
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti