Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

  • za prijem na radno mjesto administrator/ica projekta za projekte pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na projektu, na određeno vrijeme za razdoblje provedbe projekta (planirano do 3.5.2022.), u punom radnom vremenu.
  • Radno mjesto je financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., projekt Razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, KK.01.1.1.09.0003.

Opis radnog mjesta:

Administrator/ica projekta izravno će sudjelovati u provedbi projekta i bit će zadužen/a za administriranje projekta tijekom cjelokupnog razdoblja provedbe projekta, projektno izvješćivanje (izradu izvješća o napretku projekta s popratnim prilozima, pripremu Zahtjeva za nadoknadom sredstava i drugih izvještaja projekata u skladu s preuzetim Ugovornim obvezama po projektu), vođenje i arhiviranje projektne dokumentacije, komunikaciju s projektnim partnerima, PT1 i PT2, te za administrativnu podršku projektnom timu Sveučilišta, organizaciju sastanaka projektnog tima, koordinaciju provedbe aktivnosti, praćenje napretka i kvalitete ishoda u odnosu na plan, proračun, financijski tok i iskorištenje resursa.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (Microsoft Office), jedna (1) godina radnog iskustva u provedbi projekata financiranih iz EU fondova

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

  1. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku,
  2. životopis na hrvatskom jeziku,
  3. presliku domovnice,
  4. presliku odgovarajuće diplome,
  5. dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).
  6. dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Sva dokumentacija se uz papirnatu verziju dostavlja i na elektroničkom mediju – CD-u.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra¬nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obavit će se usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), potrebno je dostaviti na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
tajništvo Rektorata
Zagrebačka 30
52100 Pula

s  naznakom "Za natječaj za administratora projekta Razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli".

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Popis obavijesti