Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj:

za prijem na radno mjesto

  • za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na međunarodnom projektu  „Istraživanje i razvoj pametne metode za personaliziranu prevenciju temeljem genetičke procjene rizika obolijevanja od karcinoma“, IRI projekt KK.01.2.1.02.0289“, na Medicinskom fakultetu u Puli pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na određeno vrijeme od 36 mjeseci u punom radnom vremenu.

Opis radnog mjesta:

Asistent/ica će biti zadužen/a za: optimizaciju procesa proizvodnje i uvođenje novih metoda analize genetskih varijacija i njihovih učinaka na obolijevanje od raka kao i ostali poslovi po nalogu voditelja projekta.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih znanosti, polje biotehnologije, grana molekularna biotehnologija ili područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, poznavanje engleskog jezika.

Posebni uvjeti: iskustvo u radu na visoko protočnim tehnologijama, prosječna ocjena na studiju minimalno 4,0.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

  1. Životopis na hrvatskom i engleskom jeziku;
  2. Presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
  3. Presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ;
  4. Presliku dopunske isprave (supplement) sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku  na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Služba za pravne i kadrovske poslove, Zagrebačka 30, 52100 Pula s  naznakom "za natječaj".

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti