Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – Voditelj odjeljka – Voditelj Ureda za investicije, održavanje, tehničke poslove i zaštitu, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinskog ili drugog tehničkog usmjerenja, 3 godine radnog staža u struci, poznavanje rada na PC-u, položen ispit za stručnjaka zaštite na radu i položen stručni ispit za zaštitu od požara.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis;
  • presliku odgovarajuće diplome;
  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
  • dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto);
  • dokaz (preslika potvrde) o položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu i
  • dokaz (preslika potvrde) o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti