Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj Filozofskog fakulteta u Puli:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na projektu „Rituali, ceremonije i simboli hrvatskog srednjovjekovlja u europskom kontekstu (800. – 1600.)“ (HRZZ IP-2020-02-3702), na određeno vrijeme do 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Uvjeti: završen sveučilišni poslijediplomski doktorski studij povijesti.
Prednost: iskustvo u istraživanju ceremonija i rituala u srednjem vijeku, a posebno na prostoru  Sjevernog Jadrana.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome poslijediplomskog doktorskog studija;

c) preslik dopunske isprave (supplement) poslijediplomskog doktorskog studija;

d) opis dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti;

e) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijava s dokumentacijom dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti