Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1. Medicinski fakultet u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora - prvi izbor, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu).

2. Fakultet informatike u Puli:

 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistetna, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti ili znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo.

3. Filozofski fakultet u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane japanologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane japanologija.

4. Tehnički fakultet u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja geofizike, znanstvene grane meteorologija s klimatologijom.

5. Fakultet prirodnih znanosti u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 1. životopis;
 2. presliku odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbor u suradnička zvanja);
 3. presliku diplome o završenom doktoratu znanosti;
 4. opis dosadašnje umjetničke, znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
 5. popis objavljenih  umjetničkih, znanstvenih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
 6. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
 7. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijava s dokumentacijom podnosi se u pisanom i digitalnom obliku (CD ili USB stick) tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti