Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje sljedeći Natječaj Medicinskog fakulteta u Puli:

  1. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radnom mjestu Voditelj projekta - redoviti profesora u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje kemija - na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% od punog radnog vremena) do isteka međunarodnom projekta “Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima”, BIA Separations d.o.o., Ajedovščina, Slovenija, a sukladno članku 99. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ br.157/13).
  2. za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste –Tehnički suradnik na projektu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za potrebe realizacije projektnih aktivnosti na međunarodnom projektu „Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima“, BIA Separations d.o.o. , Ajedovščina, Slovenija na Medicinskom fakultetu pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Opis radnog mjesta za kandidate pod točkom 2.:

Imenovani/a zaposlenik/ica bit će zadužen/a za rad i i iz vođenje laboratorijskih pokusa po unaprijed pripremljenim protokolima, rukovanje instrumenitma za elektroforezu, imunoblot, serološka i ostala imunološka istraživanja, i kromtografiju, te za pisanje laboratorijskih dnevnika i protokola, te za  vođenje servisa i komunikaciju sa servisnim tehničarima i dobavljačima.

Uvjeti za kandidate pod točkom 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz prirodnih znanosti, područje farmacije ili biotehnologije, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (Microsoft Office), iskustvo u izoliranju biološki aktivnih makromolekula iz kompleksnih materijala kao što su supernatant kulture stanica i biološke tekućine (plazma, urin ili likvor), poznavanje odgovarajućih analitičkih tehnika (kromatografija, elektroforeza i masena spektrometrjia), poznavanje i rukovanje istrumentima u biokemijskim i analitičkim laboratorijima.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  1. Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku (za kandidate pod točkom 2.)
  2. Životopis na hrvatskom i engleskom jeziku.
  3. Presliku domovnice.
  4. Presliku odgovarajuće diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za kandidate pod točkom 2.).
  5. Potvrdu o doktoratu znanosti (ukoliko je pristupnik pod točkom 2. posjeduje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prijava s dokumentacijom podnosi se u pisanom i digitalnom obliku (CD ili USB sticku) tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti