Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

  1. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste – spremačica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne djelatnice, u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, uz probni rad od mjesec (1) dana;

Uvjeti: NSS, završena osmogodišnja škola.

  1. Za izbor  jednog izvršitelja na položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik/ica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne djelatnice, u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, uz probni rad od tri (3) mjeseca;

Uvjeti: završena srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke ili gimnazija, šest (6) mjeseci radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis;
  • presliku odgovarajuće svjedodžbe;
  • domovnicu (presliku);
  • dokaz o radnom iskustvu i radnom stažu – presliku radne knjižice odnosno presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazama podataka Zavoda u vrijeme podnošenja prijave na natječaj;
  • motivacijsko pismo

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Za pristupnike prijavljene na natječaj, radi provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta može se provesti razgovor (intervju).

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: ured@unipu.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti