Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

 1. Medicinski fakultet u Puli:
 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija;
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija;
 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička biokemija;
 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje pravo, za potrebe izvođenja nastave na studiju sestrinstva vezane za aspekte zdravstvenog i socijalnog prava;
 • za izbor deset izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja humanističkih znanosti, polje povijest za potrebe izvođenja nastave vezane uz povijest sestrinstva;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana oftalmologija;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu);
 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija;
 1. Filozofski fakultet u Puli:
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, za jezične kolegije na Odsjeku za kroatistiku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka privremeno nenazočne zaposlenice;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora, iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, za kolegije talijanskog jezika na Odsjeku za talijanistiku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka privremeno nenazočne zaposlenice;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, za jezične kolegije na Odsjeku za anglistiku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, za jezične kolegije na Odsjeku za azijske studije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za jednog izvršitelja/izvršiteljice izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija;
 • za jednog izvršitelja/izvršiteljice izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslika odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;

c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja);

d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

f) presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

h) motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijava s dokumentacijom dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti