Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj odjeljka - voditelj Ureda za studente i obrazovne programe,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj), uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski    sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja,
  • 3 godine radnog staža u struci,
  • poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

a) životopis

b) dokaz o traženoj stručnoj spremi

c) dokaz o državljanstvu

d) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

e) motivacijsko pismo

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Poželjno radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te poznavanje rada u ISVU sustavu.

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. Pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

 

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristupinformacijama/835.

 

 

S pristupnicima koji u najboljoj mjeri udovoljavaju uvjetima natječaja, obavit će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s naznakom "za natječaj" uz navođenje naziva radnog mjesta.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka biti će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

 

 

Popis obavijesti