Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

  1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj odjeljka – Voditelj Ureda za projekte i razvoj, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanistikog usmjerenja, 3 godine radnog staža u struci, poznavanje rada na PC-u I aktivno poznavanje engleskog jezika I još jednog svjetskog jezika.

  1. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste – Stručni suradnik za osiguranje kvalitete, u Uredu za strateško planiranje i osiguranje kvalitete na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, aktivno poznavanje engleskog jezika, jedna (1) godina radnog staža u struci.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis;
  • dokaz o traženoj stručnoj spremi;
  • dokaz o državljanstvu;
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Navedene isprave i prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Poželjno je radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.  Pristupnici ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), popis dokaza potreba za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Minstarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristupinformacijama/835.

S pristupnicima koji u najboljoj mjeri udovoljavaju uvjetima natječaja, obavit će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Popis obavijesti