Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1. Tehnički fakultet u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana proizvodno strojarstvo.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija i umjetna inteligencija.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača ili više iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača ili više iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika ili telekomunikacije i informatika.
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja: elektrotehnika, grane elektroenergetika ili elektrostrojarstvo,  računarstvo, grana procesno računarstvo i strojarstvo, grana procesno energetsko strojarstvo.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja: računarstvo, grane računalni sustavi.

2. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković u Puli“

 • izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje  poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, za potrebe Katedre za marketing,
 • izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, za potrebe Katedre za marketing,
 • izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, za potrebe Katedre za turizam,
 • izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, za potrebe Katedre za financije,
 • izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, za potrebe Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju.

3. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 1. životopis;
 2. presliku odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;
 3.  prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);
 4. opis dosadašnje umjetničke, znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
 5. popis objavljenih  znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
 6. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
 7. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Prijava s dokumentacijom podnosi se u pisanom i digitalnom obliku (CD ili USB stick) tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti