Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje

NATJEČAJ
za prijem na radno mjesto 

  • za izbor jednog zaposlenika/ice u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda za rad na međunarodnom projektu  "Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima", BIA Separations d.o.o., Ajedovščina, Slovenija na Medicinskom fakultetu pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
     

Opis radnog mjesta:

Zaposlenik/ica će biti zadužen/a za: optimizaciju procesa  proizvodnje i uvođenje novih metoda analize za procesiranje krvne plazme i krvnih pripravaka i razvoj analitičkih metoda za praćenje procesa proizvodnje i kontrolu kvalitete gotovih proizvoda. 

Uvjeti:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih znanosti, polje biotehnologije, ili područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, završen sveučilišni poslijediplomski doktorski studij, te temeljno poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici: 

  1. Životopis na hrvatskom i engleskom jeziku;
  2. Presliku diplome poslijediplomskog doktorskog studija
  3. Presliku dopunske isprave (supplement) poslijediplomskog doktorskog studija;
  4. Presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku  na adresu: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Služba za pravne i kadrovske poslove, Zagrebačka 30, 52100 Pula s  naznakom "za natječaj".

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 

Popis obavijesti