Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1.    Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz interdisciplinarnog područja znanosti, polje sociologija i filologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz interdisciplinarnog područja znanosti, polje ekonomija i interdisciplinarne humanističke znanosti na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

2.    Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz umjetničkog područja, polje likovne umjetnosti, grana likovna pedagogija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, na talijanskom jeziku, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom; 


3.    Tehnički fakultet u Puli: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, računarstvo, i/ili strojarstvo.

4.    Fakultet informatike u Puli: 

 • za dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, ili  područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područja prirodnih znanosti, polje matematika.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija za kolegij Interne stvari, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

5.    Fakultet prirodnih znanosti: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana farmacija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

6.    Muzička akademija: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz umjetničkog područja, polje kompozicija, za teoretske predmete, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz umjetničkog područja, glazbena umjetnost, polje izvođenje glazbe, grana pjevanje (kao glavni predmet) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

7.    Medicinski fakultet u Puli: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana sestrinstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana medicinska biokemija; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana medicinska biokemija. 


8.    Filozofski fakultet u Puli: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika – rusistika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (talijanska književnost i metodika poučavanja talijanske književnosti), s nastavom na hrvatskom i talijanskom jeziku, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (metodika poučavanja talijanskog jezika kao prvog i inog jezika), s nastavom na hrvatskom i talijanskom jeziku, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana komunikologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.


9.    Za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studija Dizajn i audiovizualne komunikacije: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz umjetničkog područja likovne umjetnosti, polje grafika.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis (potpisan);
 2. preslik odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 
 3. prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja asistenta);
 4. opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
 5. popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
 6. dokaz o državljanstvu;
 7. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
 8. motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. 

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra¬nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijava s dokumentacijom dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja. 

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Prilog:

Popis obavijesti