Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

  • za izbor na radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na Rektoratu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od mjesec (1) dana.

Uvjeti: NSS, završena osmogodišnja škola.

  • za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za partnerstvo i projekte  u Službi za međunarodnu suradnju, mobilnost, partnerstvo i projekte na Rektoratu Sveučilišta,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na osobnom računalu, 1 godina radnog staža u struci.

Pored naprijed navedenih uvjeta, poželjno je radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i programa europske unije usmjerenih sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

  • za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u  Uredu za komunikacije, brendiranje i odnose s javnošću, na određeno vrijeme od 3 (tri) godine, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti: završen specijalistički diplomski stručni studij, diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima u struci, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i još jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu,

Pored naprijed navedenih uvjeta poželjne su organizacijske i prezentacijske vještine, napredne komunikacijske i istraživačke vještine, sposobnost rada u timu, kreativnost i proaktivnost

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis;
  • presliku odgovarajuće svjedodžbe/diplome;
  • dokaz o državljanstvu;
  • dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto ,elektronički zapis o radno pravnom statusu HZMO i sl.).
  • motivacijsko pismo.

 Natječajna dokumentacija prilaže se u preslici.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristupinformacijama/835.

S pristupnicima koji u najboljoj mjeri udovoljavaju uvjetima natječaja obavit će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj" uz navođenje radnog mjesta.

Sveučilište može poništiti natječaj bez navođenja razloga poništenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni pismenim putem i putem  mrežnih stranica Sveučilišta .

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Prilog:

Popis obavijesti