Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli će tijekom akademske godine 2020./2021. organizirati potporu studentima s motoričkim poremećajima na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Potpora se organizira pomoću studenta - asistenta u nastavi. Za odabir asistenata u nastavi Sveučilište će raspisati natječaj koji će biti dostupan na službenim sveučilišnim mrežnim stranicama. Potpora za studente s motoričkim poremećajima (60% i više) može uključivati potporu pri kretanju (odlazak i dolazak na fakultet te kretanje po prostoru, rješavanje administrativnih procedura, nabavu literature, fotokopiranje) te pomoć u praćenju nastave, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom.

Molimo sve studente koji imaju navedeni oblik invaliditeta, a smatraju da bi im gore navedena pomoć od strane studenta-asistenta bila od koristi da se jave na sljedeću adresu elektronske pošte: uredssi@unipu.hr ili tpeloza@unipu.hr najkasnije do 7. listopada 2020. godine.

Osim toga, mole se i ostali studenti s drugim oblicima tjelesnog oštećenja (oštećenjima vida i sluha, kroničnim bolestima, specifičnim teškoćama učenja, te psihičkim bolestima i poremećajima) da se jave na adresu elektroničke pošte uredssi@unipu.hr ili tpeloza@unipu.hr radi utvrđivanja broja studenata s invaliditetom koji studiraju na Sveučilištu.

Namjera je Sveučilišta, ovisno o broju studenta s invaliditetom i oblicima invaliditeta utvrditi općenite i posebne akademske prilagodbe u procesu studiranja.

Student s invaliditetom koji se ne želi izjasniti kao student s invaliditetom nema tu obvezu u sustavu visokog obrazovanja, ali u tom slučaju ne može ostvariti pravo na akademske prilagodbe namijenjene studentima s invaliditetom.

Ured za studente s invaliditetom

Popis obavijesti