Opcije pristupačnosti Pristupačnost

JAVNI POZIV STUDENTIMA ZA IZBOR...

Medicinski fakultet  u Puli raspisuje Javni poziv za izbor dva (2) demonstratora/ice u akademskoj godini 2023./2024. na sljedećem kolegiju:

 

Osnove zdravstvene njege – 2 izvršitelja/ice

 

Za demonstratora/icu može biti imenovan/a student/ica   Medicinskog fakulteta u Puli ako ispunjavaju  sljedeće uvjete:

 

  • da ima status studenta na razini studija na kojoj se izvodi kolegij na kojemu je demonstrator ili višoj razini studija
  • da je ostvario/la ukupan prosjek ocjena 3,5 tijekom studija, a iz kolegija za koji se vrši imenovanje najmanje vrlo dobar (4)
  • da je tijekom studiranja pokazivao/la interes za kolegij/područje na koji se prijavljuje te stekao/la nužne kompetencije za izvršavanje obveza studenta/ce  demonstratora/ice.

Studenti/ce  koji ispunjavaju uvjete, a zainteresirani/e su za obavljanje poslova demonstratora/ice pozivaju se da najkasnije do 16. studenog 2023. dostave svoju prijavu na javni poziv i životopis (CV) u Europass formatu, (http://www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home) na adresu elektroničke pošte:

ksenija.bodul@unipu.hr  s naznakom Javni poziv – demonstratura.

Predviđena cijena sata: 5 €

Potreban broj studenata: 2

Period rada: akademska godina 2023./2024.

Popis obavijesti