Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.), te sukladno odredbama članka 105. stavka 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008. 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 37. stavcima 2., 3., 4., 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi.

1. Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (dalje u tekstu: Program) koji izvodi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: Sveučilište) namijenjen je osobama koje rade ili žele raditi u nastavi u ustanovama za strukovno obrazovanje, a nemaju pedagoške kompetencije. 

2. Program se izvodi jednu akademsku godinu, a završetkom se stječu pedagoške kompetencije koje su potrebne za rad u srednjoj strukovnoj školi (60 ECTS-a).

3. Pravo upisa na ovaj Program na Sveučilištu imaju osobe koje su sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle preduvjete za zapošljavanje u ustanovama za strukovno obrazovanje, a imaju završeno najmanje srednje obrazovanje.

Pravo upisa na ovaj Program imaju i sve druge osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama.

4. Prilikom prijave na natječaj za Program potrebno je dostaviti:

  • ispunjenu prijavnicu 
  • ovjerenu presliku svjedodžbe ili rješenje o priznavanju istovrijednosti strane svjedodžbe
  • potvrdu o zaposlenju u školi 
  • potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika na razini B2 (ako osoba dolazi iz drugih članica Europske unije)
  • presliku domovnice
  • fotografiju veličine 4 x 6 cm.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresi:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
Za Program stjecanja pedagoških kompetencija
52100 Pula

5. Prijave za upis na Program primaju se zaključno do 21. rujna 2020. godine. Rang lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za upis bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta 28. rujna 2020. godine. 

6. Maksimalan broj polaznika i polaznica je 50. Prednost pri upisu imaju osobe koje su već zaposlene u školi, o čemu su dužne dostaviti potvrdu.

7. Troškovi obrazovanja na Programu iznose 8.500,00 kuna (uključuju troškove postupka prijave i upisa te troškove održavanja nastave).

Ako troškove snosi sam polaznik ili polaznica, moguće je plaćanje u dvije (2) rate uz ispunjavanje zahtjeva za obročnu otplatu. U slučaju da troškove snosi institucija u kojoj je polaznik ili polaznica zaposlen/a, iznos se uplaćuje jednokratno.  

8. Informacije o upisima i početku nastave na Programu bit će objavljene na mrežnim stranicama Sveučilišta (https://www.unipu.hr/ckuo/aktivnosti_centra) dana 28. rujna 2020., a upis na Program i početak nastave predviđen je dana 2. listopada 2020. u 16.00 sati. 

9. Sve ostale informacije mogu se dobiti putem e-pošte: sagaber@unipu.hr i mdikovic@unipu.hr; na tel.: 052/377-068 ili na mrežnim stranicama Sveučilišta.

 

Popis obavijesti