URED ZA PARTNERSTVO I PROJEKTE:

UNWTO Affiliate Member


Ured za partnerstvo i projekte

Ured za partnerstvo i projekte bavi se koordinacijom aktivnosti na osnovna tri područja, a to su: međunarodna partnerstva, mobilnost te međunarodni projekti.

Jačanje partnerstva jedno je od četiri strateška prioriteta Sveučilišta te kao takvo uključuje: međunarodnu suradnju i mobilnost te međuinstitucijsku i poslovnu suradnju.

Glavna područja aktivnosti ureda

Međunarodna partnerstva

  • Uloga ureda je raditi na proširivanju i povećanju kvalitete međunarodnih partnerstava te pružanje organizacijske, savjetodavne i administrativne podrške sastavnicama Sveučilišta prilikom sklapanja sporazuma diljem Europske unije i svijeta. Sveučilište ima sklopljenih 143 Erasmus ugovora te 20 ugovora o suradnji sa inozemnim sveučilištima.

Mobilnost

  • Osnovna uloga je poticanje mobilnosti studenata i djelatnika Sveučilišta te pomoć studentima i sveučilišnim djelatnicima prilikom njihova prijavljivanja, uključivanja, odlaska i povratka s međunarodne razmjene.
  •  Isto tako, uloga je pružiti administrativnu i organizacijsku pomoć stranim studentima i sveučilišnim djelatnicima u razmjeni prilikom dolaska na Sveučilište.
  • Mobilnost na Sveučilištu moguće ostvariti u dva programa mobilnosti, a to su: Erasmus+ te CEEPUS program.
  • Erasmus+ program bilježi porast prihoda te porast mobilnosti studenata i osoblja. Na Sveučilištu su do sada odlaznu mobilnost ostvarila 134 studenta, dok su dolaznu mobilnost ostvarila 174 studenta. Odlaznu mobilnost osoblja do sada su ostvarila 104 djelatnika Sveučilišta.

Međunarodni projekti

  • Osnovna uloga je pružanje savjetodavne i administracijske pomoći znanstvenicima i umjetnicima prilikom prijavljivanja, vođenja i završavanja međunarodnih projekata u suradnji s Uredom za istraživanje i umjetnost.

Osim navedena 3 glavna djelokruga zadaća ureda je i redovito informiranje, organiziranje radionica, seminara, gostujućih predavanja, ljetnih i zimskih škola.

Kontakti

Adresa/Adress:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli/Juraj Dobrila University of Pula
ZAGREBAČKA 30
HR 52100 PULA
HRVATSKA

Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija

Voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte

Stručna suradnica za međunarodne projekte i programe

Asistent Ureda za partnerstvo i projekte