Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doktorska radionica 2016.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest i
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

DOKTORSKA RADIONICA
Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti

Pula i Brijuni, 31. kolovoza - 3. rujna 2016.

DOCTORAL WORKSHOP
Yugoslav Socialism: Similarities and Exceptionalities

Pula and Brijuni, August 31 - September 3, 2016
 

U organizaciji CKPIS-a 11. i 12. lipnja 2015. na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli održana je Doktorska radionica: Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji na kojoj je sudjelovalo 12 doktoranada, tri predavača i sedam diskutanata sa sveučilišta i instituta u Beogradu, Berlinu, Firenci, Kopru, Münchenu/Regensburgu, Potsdamu, Sarajevu, Skopju, Zagrebu i Puli. I ove se godine očekuje sudjelovanje desetak doktoranada, a uz CKPIS i Filozofski fakultet domaćini su ponovno dva projekta: Changing Representations of Socialist Yugoslavia, koji vodi prof. dr. sc. Hannes Grandits s Humboldtova sveučilišta u Berlinu (uz potporu DAAD), i Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, koji vodi doc. dr. sc. Igor Duda sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (uz potporu HRZZ). U Puli će također biti prof. dr. sc. Husnija Kamberović (Sarajevo), prof. dr. sc. Irena Stefoska (Skopje), doc. dr. sc. Radina Vučetić (Beograd), doc. dr. sc. Borut Klabjan (Kopar), dr. sc. Vladimir Ivanović (Berlin, Beograd) i drugi.

I prošle i ove godine cilj nam je okupiti doktorandice i doktorande koji se bave istraživanjem povijesti socijalističke Jugoslavije, omogućiti razmjenu znanja i razmišljanja, sudjelovanje u živoj raspravi te poticajni razgovor mlađih i starijih povjesničara o metodološko-historiografskim pitanjima. Zanimanje za ovu temu raste i sve je više mladih istraživača u državama proizašlima iz Jugoslavije i na mnogim drugim sveučilištima, stoga kao organizatori držimo potrebnim raditi na njihovu okupljanju i upoznavanju.

Ovogodišnja tema – Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti – posljedica je kako pitanja koja se nameću na dvama znanstvenim projektima, tako i dvaju stalnih mjesta u istraživanju povijesti Jugoslavije: koliko je njezin socijalizam bio poseban u međunarodnom hladnoratovskom kontekstu i blokovski podijeljenom svijetu te koliko su različite bile prakse zamišljenog ideala jugoslavenskoga socijalizma u pojedinim republikama, pokrajinama i općinama ili u određenim segmentima društva. Jugoslavenska često spominjana posebnost ili izuzetnost prema van, ona stvarna i ona koja je bila dio imaginarija ili slike izgrađene o sebi i drugima, te željeni sklad i tinjajući nesklad unutar federacije s različitim odjecima i odrazima zacrtanoga smjera razvoja, teme su koje se mogu sagledavati iz različitih historiografskih perspektiva: političke, gospodarske, društvene, kulturne, intelektualne i vojne povijesti, povijesti svakodnevice te mnogih interdisciplinarnih pristupa.

Doktorande molimo da popune prijavni obrazac i pošalju ga do 1. svibnja 2016. na adresu igor.duda[at]unipu.hr. U obrazac je potrebno unijeti naslov i sažetak izlaganja (najviše 200 riječi) te kratak životopis (također do 200 riječi). Doktorandi čije izlaganje bude prihvaćeno, do 31. srpnja 2016. moraju na navedenu adresu poslati svoj kratak rad (najviše 1800 riječi) na temu iz naslova radionice, a rad mogu povezati s doktorskom disertacijom ili drugim svojim istraživanjem. Svi sudionici u kolovozu će dobiti radove na čitanje. Prihvaćeni jezici su hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, slovenski i makedonski, uz dogovor i engleski.

Na temelju pisanoga rada sudionici će na radionici održati izlaganje u trajanju od 15 minuta nakon čega slijedi rasprava. Sa svojim komentarima i pitanjima u raspravu će se uključiti suradnici na projektima "Changing Representations of Socialist Yugoslavia" i "Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma". Suradnici na projektima također će održati dva predavanja.

Dolazak sudionika očekuje se u srijedu, 31. kolovoza, kada program započinje zajedničkom večerom. Izlaganja doktoranada i sastanci suradnika na berlinskom projektu predviđeni su na Sveučilištu u četvrtak i na Brijunima u petak. U subotu prijepodne predviđen je obilazak Pule.

Doktorandima smo osigurali dva zajednička ručka (četvrtak, petak), smještaj u Studentskom domu (tri noćenja) i odlazak na Brijune. Organiziranje i plaćanje putovanja do Pule i ostali troškovi idu na teret sudionika ili njihovih sveučilišta.

Po završetku skupa doktorandi će dobiti potvrdu o sudjelovanju i opterećenju u iznosu 2 ECTS boda čije priznavanje ovisi o sveučilištima na kojima studiraju.

Organizacijski odbor
doc. dr. sc. Igor Duda
Igor Stanić, doktorand
Anita Buhin, doktorandica

POZIV
PRIJAVNI OBRAZAC
PROGRAM
BROŠURA

Zahvaljujemo na potpori
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
Vijeće za suradnju studenata
Nacionalni park Brijuni
Pulapromet d.o.o. Pula

Zahvaljujemo na suradnji
Studentski centar Pula
 

Workshop Photo Album